top of page

דחיסות וסדר חדש כמחוללים עירוניים | אדר' מייקל כספי

 

העיר הינה המרחב הבלתי נדלה של ההתיישבות האנושית ותוצריה. בעיר גלומה האפשרות להגדיל את ההטרוגניות החברתית שבעזרתה החברה בונה את עצמה ומקיימת את עצמה בתוך מרחב מוגדר.


הבעיה:
העיר מגיעה בימינו לצפיפות הולכת וגוברת של מרחבי מגורים, משרדים ומסחר הקובעת את סדר יומינו העירוני. נראה שרבות משכונות בלב ליבה של העיר אינם יכולות לגדול יותר ולצמוח מבחינה מרחבית בכדי לקבל עליה את השכבות הנוספות שעתידן לבוא, מבלי להרוס את המרקם הקיים. העיר מסלקת ומפנה מבנים בעלי ערכים היסטוריים ותרבותיים בכדי להגדיל את צפיפות האוכלוסין מבלי לשמר את המרחב הציבורי היכול לקבל את גידול האוכלוסין בעיר. בכך העיר צומחת מבלי להבין את חשיבות היחסים המתהווים בין המרחב הציבורי והמרחב הפרטי.


היפותזה:
בכדי שהעיר תגדל ותצמח בעתיד, יש צורך בכלים תכנוניים שביכולתם להתוות את הסדר החללי החדש של העיר בכדי שתיתן מענה הולם לגדילת המרחב הפרטי והציבורי מבלי להרוס את המרקם הקיים והמבנים הקיימים, אלא לשמור על ציביון העיר ולהמשיך בגדילתה.
עבודה זו מציעה הסתכלות על מושגים הלקוחים מן הדיציפלינות של מדעי הטבע ובעזרת חקירתן, נוכל להבין את ההיבט התלת מימדי שהעיר צריכה ליישם בכדי לגדול בעתיד דרך סדר חדש המאזן את ההרמוניה העירונית. המושגים הינם תופעת הדחיסה, צפיפות ומושג הסדר. תופעת הדחיסה (densification) מציגה את התהליך שלוקחת מספר חומרים ובעזרת פעולה ריאקטיבית יוצרת חומר חדש, שבו מצוי חלק מתכונות החומרים הראשוניים שיצרו אותו. הצפיפות (compactness) מציגה תהליך של ציפוף אלמנטים ו\או חומרים שונים המשאירים את אופיים הראשוניים בכל שלב בתהליך והדבר הדינאמי היחיד בתהליך הינו הרווח בין אלמנט לאלמנט. הסדר (order) הינו המערך המרחבי של מחזוריות מסויימת של קבוצת חומרים או תופעות היוצרות סידור מערכתי מסויים של הרכיבים השונים בכדי צורה מאופיינת.
בעזרת ניתוח של מושגים אלו, והבנתם העיונית, נוכל ליצור לקסיקון אורבני שיהווה אמצעי תכנוני המסוגל להתפרש לכלי תלת-מימדי שמקיים את התשתית לגדילתה של עיר.


הצורך בניסוח לקסיקון חדש לעיצוב עירוני
האם הפרמטרים שאנו עובדים איתם כיום בתכנון תוכניות בינוי ערים נכונות ושימושיות לצמיחת העיר בעתיד? בהמשך לחקירת הדחיסות כתופעה מכוננת לבניית עיר, ביכולתנו לשלוף מתופעת הדחיסות נתונים קריטיים בכדי לקיים עיצוב קונקרטי ומתאים לרב גוניות של המרחב העירוני. בעזרת יצירת תשתית עיונית וקונספטואלית חדשה של וריאציות מובנות של יחידות מרחביות המשקפות את מצב הגבול בין המרחב הפרטי והציבורי, נוכל לקבל פרספקטיבה אחרת לניסוחה החדש של העיר.


הקליינט
עבודה זו מוצגת ככלי למתכננים ולאדריכלים ברמה עירונית וברמת הארכיטקטורה המקומית. המסקנות מעבודה זו מכשירה אדריכלים להתמודד עם עיצוב חללי בתוך גבולות המרחב הפרטי-ציבורי ומאפשרת יצירת שכבות נוספות על פי עקרון של יחסי דחיסות ומודלים ידועים מראש. הלקסיקון החדש לתכנון עיר הינו דרך הסתכלות חדשה על העיר ומרכיביה השונים.


 

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

דחיסות אורבנית | אדריכל מייקל כספי

bottom of page