top of page

משרד אנימה ליווי ויעוץ בניה ירוקה נותן שירותי ליווי פרויקטים בעמידה בתקן בניה ירוקה ולהסמכת המבנה לפי תקן בניה ירוקה 5281 .(מהדורה 2016)

 

המשרד נותן יעוץ טרמי מקיף למבנים כולל דוחות וסימולציות טרמי

המשרד מלווה עשרות פרויקטים עד לשלב גמר בניין והסמכתו במכון התעדה.

 

להלן היקף העבודה ההנדסית:

הפרויקט מבקש לעמוד בהסמכה לפי תקן ישראלי: 5281 / 5282 / 1045

הצעתנו מחולקת לחלקים הבאים:

תכנון מוקדם ואישור שלב מקדמי עד לסיום שלב ב' והסמכת הבניין.

יעוץ בידוד טרמי מלא הכולל דוחות סימולציה לפי 5282 ו 1045

ליווי תכנון מפורט

ליווי הסמכה לתקן

 

חלק א – תכנון מוקדם

בדיקת היתכנות –הכוללת איסוף נתונים ,לימוד הפרויקט ,בירור הפרוגרמה ועריכת סקר ההיתכנות עמידה בתקן .מטרת הסקר לבחון את דרישות המזמין

תכנון המבנה ,ביצוע העבודה ואופן התנהלות ומול דרישות התקן על מנת לגבש חלופות והכנת אפיון לבסיס התיכנון הירוק

קביעת יעדי הבניה  הירוקה - ניתוח ובחירת החלופות השונות) אמדן העלויות הנגזרות מכך יעשה ע"י היועצים השונים

איפיון התכנון  הירוק –  לפי החלופה שנבחרה ,כתיבת הנחיות לתיכנון הירוק לכל הדספלינות בכל הקשור לאנרגיה ,קרקע ,מים ,חומרים ,ונושאים סביבתיים אחרים.

 

חלק ב –יעוץ תרמי ותכנון מפורט

יעוץ תרמי  - לפי ת"י 1045 ו -5282 בכל הקשור בעניין בידוד מעטפת המבנה :קירות/גגות/רצפות ,סוג זיגוג ,אלמנטי הצללה וכו

 הרצת מודל אנרגיה  -הסימולציה תתבצע לפי דרישות פרק האנרגיה ,בהתאם להנחיות התקן בתוכנת  , ENERGYUI המוכרת ומאושרת על ידי רשויות התקן.

דו"ח תרמי  –  כתיבת נספח כולל איפיונים ופרטי ביצוע .בדוח תרמי כולל המכיל את ההנחיות לתכניות עבודה לביצוע בשטח תוך הנחיה לאדריכל

 

 

חלק ג- ביצוע

פיקוח עליון של  תהליך  ההקמה –  השתתפות בפגישות ככל שיידרש עם צוות הביצוע ,מנהל הפרויקט וקבלן ראשי ,ומתן הנחיה בעל-פה ו\או בכתב באשר לדרך מילוי דרישות הבנייה הירוקה :בניהול האתר ,איסוף, ביצוע ומעקב אחר הנתונים הנדרשים להשגת התקן .

 

חלק ד – ליווי הסמכה לתקן ניהול התהליכים הסטטוטוריים מול רשויות התקן - הכולל הובלת תהליך הסמכה מול נציגי התקן לרבות  טיפול בכל נושא הערות הבודקים ,שאילתות ,וערעורים .

tאנימה יעוץ וליווי בניה ירוקה ויעוץ טרמי למבנים.                                                                                         ANIMA GREEN BUILDING CONSULTANTS  

bottom of page